Απόφαση Α608/2017 Σ.Τ.Ε

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η
υπ’ αριθ. Κ1/122418/29.8.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου
Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της
Διοικήσεως.

8. Επειδή, εν προκειμένω, με τη μνημονευθείσα διάταξη του
άρθρου 27 παρ. 15 περ. ε΄ του ν. 4186/2013 παρέχεται εξουσιοδότηση για
την εξειδίκευση, με κανονιστική απόφαση, των κριτηρίων επιλογής των
εκπαιδευτών ενηλίκων των ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ., τα οποία καθορίζονται από τον
ίδιο τον νόμο (περ. δ΄ της ανωτέρω παραγράφου) και είναι η εργασιακή

εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η εξειδίκευση του γνωστικού αντικειμένου
του υποψηφίου, οι συναφείς με αυτό μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η
απόδοση, η συνέπεια, το επίπεδο συνεργασίας (σε περίπτωση
προηγούμενης συνεργασίας του υποψηφίου) και κοινωνικά κριτήρια. Κατά
την έννοια της τελευταίας διατάξεως, “κοινωνικά” κριτήρια αποτελούν και
εκείνα που συνάπτονται με τις εργασιακές και οικονομικές συνθήκες υπό
τις οποίες τελούν διάφορες κατηγορίες υποψηφίων, όπως, ιδίως, ο
βαθμός ασφαλείας της θέσεως εργασίας τους και η απόκτηση σταθερού
εισοδήματος.

Εξ άλλου, τα
ως άνω κοινωνικά κριτήρια (εργασιακή ασφάλεια, σταθερό εισόδημα)
έχουν γενικό και αντικειμενικό χαρακτήρα και η συνδρομή τους
διαφοροποιεί, κατ’ αρχήν, επαρκώς τις προαναφερθείσες κατηγορίες
υποψηφίων (δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι), με συνέπεια να
δικαιολογείται η διαφορετική μεταχείρισή τους έναντι των συνυποψηφίων
τους που στερούνται των ίδιων πλεονεκτημάτων, όπως ιδίως οι ελεύθεροι
επαγγελματίες και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνεκτιμωμένων

μάλιστα των ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών ως προς τις δυνατότητες
εξευρέσεως εργασίας και εξασφαλίσεως σταθερού εισοδήματος στον
ιδιωτικό τομέα υπό τις υφιστάμενες συνθήκες παρατεταμένης κρίσεως της
εθνικής οικονομίας.

Δ ι ά τ α ύ τ α
Απορρίπτει την αίτηση.
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.
Επιβάλλει σε βάρος των αιτούντων, συμμέτρως, τη δικαστική
δαπάνη του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα (460)
ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 3 Νοεμβρίου 2016

Leave a Reply