Επειδή είχαν προκύψει και θέματα ανακλήσεων προϋπηρεσίας αναπληρωτών το 2006 για συμμετοχή σε εταιρίες, δημοσιεύουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία αυτοί οι εκπαιδευτικοί δικαιώθηκαν και πήραν πίσω την προϋπηρεσία τους και αναδρομικά των διορισμό τους (30μηνίτες του 2004).
«Η κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 31 του Υ.Κ., άσκηση εργασίας ή έργου με αμoιβή, χωρίς πρoηγoύμεvη άδεια της υπηρεσίας, καθώς και η κατάπαράβαση του άρθρου 32 του Υ.K. συμμετοχή σε εταιρία, συνιστούν μεν, ακόμη και για τους μονίμους υπαλλήλους, πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα, αλλά δεν αποτελούν προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κώδικα αυτού λόγο ανακλήσεως του διορισμού τους».
(Συμβούλιο της Επικρατείας / Απόφαση 1790 – 1791 και 1792 του 2010).

Leave a Reply